AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


Modlitwa Tomasza z Akwinu po Komunii witej

Dziki Ci skadam, Panie Boe, Ojcze wszechmogcy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, a zwaszcza za to, e zechciae mnie dopuci do uczestnictwa w najwitszym Ciele Twego jednorodzonego Syna. Bagam Ci, Ojcze najaskawszy, aby ta Komunia wita nie bya dla mnie czym spenionym pod przymusem ani okazj do zasuenia na kar, ale pomoc w uzyskaniu przebaczenia. Niech bdzie ona dla mnie zbroj wiary, tarcz dobrej woli, umorzeniem wszystkich mych wad, wygnaniem wszelkich cielesnych chtek i wzrostem mioci, cierpliwoci, prawdziwej pokory i wszelkich cnt. Niech bdzie cakowitym uspokojeniem ducha i moc obronn przed wszystkimi wrogami widzialnymi i niewidzialnymi oraz wiecznym zjednoczeniem z Tob samym, mym prawdziwym Panem i Bogiem. Racz doprowadzi mnie do owej nieopisanej uczty, gdzie Ty sam jeste prawdziwym wiatem, cakowit sytoci i trwa rozkosz na wieki wiekw. Amen.

Modlitwa po Komunii witej

Oto ja, dobry i najsodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z najwiksz gorliwoci ducha prosz Ci i bagam, aby wszczepi w moje serce najywsze uczucia wiary, nadziei i mioci oraz prawdziw skruch za moje grzechy i siln wol poprawy. Oto z sercem przepenionym wielkim uczuciem i z boleci ogldam w duchu Twoje pi ran i myl si w nich zatapiam, pamitajc o tym, dobry Jezu, co ju Dawid woy w Twoje usta: "Przebodli rce moje i nogi, policzyli wszystkie koci moje" (Ps. 22, 17).

Rozmylania po Komunii witej

Boe mj i mioci moja, jakie dziki Ci zo, skoro Ty, Krl krlw i Pan panw, zechciae dzi odwiedzi m dusz, wej do mego ubogiego domu i zjednoczy si ze mn niewypowiedzian moc tego Sakramentu? Czym Ci si odpac za ten zaszczyt? Jak odsu to dobrodziejstwo? Jakie podzikowanie moe Ci zoy tak ubogie stworzenie za tak bogaty dar? Bo nie zadowalasz si, czynic nas tu uczestnikami Twego Bstwa, ale jeszcze sprawiasz, e uczestniczymy w Twoim witym czowieczestwie we wszystkich zasugach, jakie dziki niemu wysuye. Bo tu dajesz nam Twoje Ciao i Twoj Krew, a przez nie czynisz nas uczestnikami wszystkich skarbw i zasug, jakie tym Ciaem i t Krwi dla nas zdobye. O cudowne udzielanie si! O cenny darze, zapoznany przez ludzi, godny wdzicznoci i wiecznotrwaego uwielbienia! Najaskawszy Uzdrowicielu naszych dusz! Jakimi wikszymi bogactwami ni tym mgby nas wzbogaci? Dobrze powiedziae, Panie, mwic w Swej modlitwie do Ojca: "Ja, Ojcze powicam za nich samego siebie, aby oni byli uwiceni w prawdzie" (J 17,19). Oto nowy sposb uwicania, tak kosztowny dla uwicajcego! Bo Twoja jest wito - a mj owoc, Twj trud - a moja korzy, Twj koszt - mj zysk, Ciebie choszcz - mnie przebaczaj, Ciebie czyszcz i krew Tobie puszczaj - ja otrzymuj dziki temu ycie i zdrowie. Za mnie zadouczyniy Twoje ble, gwodzie, ciernie, otrzymane policzki i najcenniejsza Krew, ktra za mnie zostaa przelana. Mnie obmyy Twoje zy, mnie uzdrowiy Twoje rany i za mnie zapaciy razy, ktre na Ciebie spady. O szczsne udzielanie si! Dokumencie cudownego braterstwa! Zbiorze niewypowiedzianych skarbw! Jaki by nasz wkad do tego, Panie? Co dalimy Ci, aeby Ty nam dawa taki dar? Nic takiego nie byo, jedynie Twoja dobro. Dlaczego soce owieca? Dlaczego ogie grzeje? Dlaczego woda chodzi? Oczywicie dlatego, e s to skutki wypywajce z naturalnych waciwoci tych ywiow. Twoj, Boe mj, waciwoci jest okazywa mio i wybacza, i co wicej, wybacza innym, ale nie sobie. Do natury Twej naley dobro, nie jakakolwiek, ale najwysza. Jak do natury dobroci naley udzielanie si, tak do najwyszej dobroci udzielanie si w najwyszym stopniu. To uczynie wzgldem nas, bo cakowicie nam si oddae. Przychodzc na wiat, stae si nam bratem; gdy jemy, jeste pokarmem; umierajc stajesz si za nas okupem, a krlujc - nagrod.

Na koniec, jeli chcesz w jednym sowie streci dobra, jakie daje ci ten Boski Sakrament, rozwa, co przynis ze sob Pan, przychodzc na wiat. Podobnie jak kiedy przyszed na wiat, da wiatu ycie aski ze wszystkim, co jej towarzyszy, tak udziela go Tobie, gdy przychodzi do duszy. Boski pokarmie, dziki ktremu synowie ludzcy staj si synami Boymi i przez ktry nasze czowieczestwo obumiera, aby y w nim Bg; Chlebie najsodszy, uwielbienia godny, ktry utrzymujesz przy yciu dusz, a nie brzuch; wzmacniasz serce, nie obciajc ciaa; radujesz ducha, nie osabiajc umysu; Twoj moc ginie nasza zmysowo i traci ycie nasza wasna wola, aby penia si w nas wola Boa.

Jakie wic dziki, jakie sowa uwielbienia zo Ci, Panie, za to dobrodziejstwo? Jeli wdziczno powinna by w proporcji do daru, jaka wdziczno wystarczy za taki dar? W Ksidze Wyjcia czytamy, e powiedziae do Mojesza: "We zoty kielich, napenij go mann, w do Arki Przymierza i niech tam pozostanie schowany na zawsze, aby przysze pokolenia wiedziay, jakim rodzajem pokarmu ywiem waszych ojcw przez czterdzieci lat na pustyni" (Wj 16,32). Jeli chciae, aby tak by uszanowany tamten pokarm, ulegajcy zepsuciu, e kazae go schowa dla pamici w miejscu tak bardzo czczonym, jak wielka cze naley si temu Pokarmowi niezniszczalnemu, dajcemu ycie wieczne tym, co go spoywaj? Widz jasno, e taka sama rnica, jaka jest midzy pokarmem a Pokarmem, zachodzi midzy dobrodziejstwem a Dobrodziejstwem, i powinna by midzy wdzicznoci a Wdzicznoci. Tamten pokarm by z ziemi, ten jest z nieba, tamten by dla cia, ten jest dla dusz; tamten nie dawa spoywajcym prawdziwego ycia, ten daje im ycie wieczne. Ale jak si ma stworzenie do Stwrcy, tak pokarm do Pokarmu. Jeli o tak pami i wdziczno prosie za utrzymanie przy yciu ludu pokarmem ulegajcym zniszczeniu, o c prosisz za utrzymanie nas przy yciu Pokarmem o tyle doskonalszym, o ile Bg przewysza stworzenie? Nie ma do wielkiej wdzicznoci i uwielbienia, ktre by tu wystarczao, a skoro zwtpiem w moliwo spacenia tego dugu, nic innego mi nie pozostaje, jak wraz z Prorokiem przyj kielich zbawienia i wzywa Imienia Paskiego (Ps 115,13), to znaczy nie paci za dobrodziejstwa, ale prosi o nowe i o aski za askami.

Prosz wic Ciebie, Panie, przyjmij t Komuni jako zadouczynienie za wszystkie moje grzechy i winy, i jako pomoc do poprawy mego ycia. Przez ni wybacz wszystkie moje upadki i dopenij wszystko, czego brakuje memu ubstwu. Przez ni zniszcz we mnie wszystko, co si nie podoba Twoim Boskim oczom i uczy mnie czowiekiem wedug Twojej woli. Przez ni udziel mi tego, ebym zawsze trwa niewzruszenie w Tobie, Ciebie doskonale i trwale miowa, z Tob zawsze by zczony, na cze i chwa Twojego witego Imienia. Oka miosierdzie wszystkim grzesznikom. Panie, spraw, by powrcili do Twego Kocioa heretycy i schizmatycy. Owie wszystkich wiernych, aby Ci poznali. Dopom wszystkim w ich cierpieniach i potrzebach. Pom tym, za ktrych powinienem si modli. Pociesz mych rodzicw, krewnych, przyjaci, wrogw, dobroczycw. Zmiuj si nad wszystkimi, za ktrych przelae Tw najcenniejsz Krew. Udziel przebaczenia i aski ywym, a zmarym daj wieczny odpoczynek i chwa. Ktry yjesz i krlujesz na wieki wiekw. Amen.

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości