AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


w. Micha to jeden z archaniow stojcych przed obliczem Boga. Imi Mikael znaczy kt jak Bg. Wedug tradycji, kiedy Lucyfer zbuntowa si przeciwko Panu Bogu i do buntu namwi cz aniow, wtedy mia wystpi archanio Micha i z okrzykiem "Kt jak Bg" wypowiedzie wojn szatanom.


W Pimie witym

W Pimie witym jest wymieniany w. Micha pi razy. Z Ksigi Daniela dowiadujemy si o walce Michaa z innymi ksitami w obronie przeladowanego Daniela: Wtedy przyby mi z pomoc Micha, jeden z pierwszych ksit (Dn 10, 13). Jest on przedstawiony jako opiekun Izraela: Oznajmi tobie, co jest napisane w Ksidze Prawdy. Nikt za nie moe mi skutecznie pomc przeciw nim, z wyjtkiem waszego ksicia, Michaa (Dn 10, 21). Tak mwi Prorok o wstawiennictwie i potdze Michaa Archanioa. Tylko on moe przeciwstawi si, symbolizujcej zo, potdze perskiej: W owych czasach wystpi Micha, wielki ksi, ktry jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastpi okres ucisku, jakiego nie byo, odkd narody powstay, a do chwili obecnej. W tym czasie nard twj dostpi zbawienia: ci wszyscy, ktrzy zapisani s w ksidze (Dn 12, 1). Micha, dziki nadprzyrodzonej zwyciskiej mocy dla obrony Ludu Boego, ktr posiada od Boga, wystpuje jako opiekun ludu witego, sprawiedliwych i witych, tj. zapisanych w ksidze ycia.

W Apokalipsie w. Jana Apostoa, Micha ukazany jest jako "pogromca Smoka - Szatana" (Ap 12, 7): I nastpia walka na niebie. Micha i jego anioowie mieli walczy ze Smokiem. I wystpi do walki Smok [...] ale nie przemg (Ap 12, 7-8). Walk t wszczyna Smok, ktry ma do dyspozycji dwie bestie, z morza i z ldu: bawochwalcze mocarstwo (przemoc) i faszywego proroka (symbol walki ideologicznej i kamliwej propagandy). Obie bestie s narzdziami Smoka w walce z Niewiast - Kocioem. Walka obejmuje wszystkie napaci i poraki od pocztku do koca wiata, a przewodniczy jej Archanio Micha.

W Ksidze Jozuego przedstawiany jest z wydobytym mieczem jako wdz wojsk Pana (Joz 5, 13.13). W licie w. Judy Apostoa pojawia si jako walczcy z szatanem o ciao Mojesza (Jud 9). w. Pawe Aposto rwnie o nim wspomina (1 Tes 4,16).

Kult w. Michaa w Kociele

Kult w. Michaa Archanioa istnia ju w staroytnoci chrzecijaskiej. Z czasem Jego imi weszo do liturgii mszalnej, przy powiceniu kadzida i w liturgii pogrzebowej. w. Micha Archanio ukaza si take za czasw w. Grzegorza Wielkiego, papiea, w Rzymie podczas procesji przebagalnej odprawianej na zamku zwanym odtd Zamkiem witego Anioa, i woy miecz do pochwy na znak, e Bg odwrci srocy si gniew od ludu rzymskiego. Odtd duma ustaa. W Konstantynopolu kult w. Michaa by tak ywy, e posiada on tam ju w VI wieku a 10 powiconych sobie kociow, w IX wieku kociow i klasztorw pod jego wezwaniem byo ju tam 15.

Najgoniejsze sanktuarium ku czci w. Michaa Archanioa mieci si we Francji na maej skalistej wysepce, wyrastajcej z morza. Jest tam klasztor benedyktynw. Dawna nazwa wysepki Merkurego zostaa zmieniona na "St. Michel". Tam to bowiem - jak gosi podanie - w roku 708 trzy razy pojawi si w. Micha biskupowi z Arsanches - w. Aubertowi. W 966 wdz normaski, Ryszard I, wprowadzi na t skalist wysp benedyktynw.

w. Micha by uwaany za gwnego patrona i opiekuna Izraela. W Nowym Testamencie doznawa czci jako szczeglny opiekun Kocioa. Papie Leon XIII ustanowi osobn modlitw, ktr kapani odmawiali po Mszy witej z ludem do w. Michaa o opiek nad Kocioem. w. Michaa obray sobie za szczeglnego patrona m. in. Niemcy i Austria.

Jest ksiciem aniow, ktremu Bg powierza zadania wymagajce szczeglnej siy. Wstawia si u Boga za ludmi, jest anioem strem ludu chrzecijaskiego. Stoi u wezgowia umierajcych, ktrym nastpnie towarzyszy w drodze do wiecznoci. czy si z tym jego patronat nad kaplicami cmentarnymi. Artyci przedstawiaj go z wag do odmierzania dobrych uczynkw.

Wedug Zotej Legendy redniowiecznego kaznodziei Jakuba de Voragine Archanio Micha z polecenia Pana Boga: karze plagami Egipt, rozdziela wody Morza Czerwonego, prowadzi nard wybrany przez piaski pustyni do Ziemi Obiecanej. W dniu ostatecznym powinien na Grze Oliwnej zabi Antychrysta i dwikiem swej trby wskrzesza zmarych.

Kult w. Michaa w Polsce

W Polsce powstay dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem w. Michaa: mskie i eskie, zaoone przez b. Bronisawa Markiewicza (+ 1912): michaelici i michaelitki.

O wielkiej czci, jakiej kiedy w naszym narodzie dozna w. Micha, wiadczy bardzo wielka liczba kociow w Polsce pod jego wezwaniem. Jest ich prawie 350. O popularnoci w. Michaa wiadczy i to, e a 222 miejscowoci w naszym kraju zawdzicza swoj nazw imieniu w. Michaa. Obraz w. Michaa znajduje si w herbach 11 polskich miast.

W ikonografi w. Micha archanio przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie wadcy, jako wojownik w zbroi. Skrzyda w. Michaa s najczciej biae, niekiedy pawie. Wosy upite opask lub diademem. Jego atrybutami s: globus, krzy, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u ng lub skrpowany, tarcza z napisem: "Quis ut Deus" - "Kt jak Bg", waga.

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości