AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


w. Barbara jest jedn z tych witych, ktrych akta zaginy. Wikszo tego, co o niej wiemy, pochodzi ze redniowiecznych legend. Urodzia si pod koniec III w., legenda mwi, e w Nikomedii (dzi Izmid w Turcji) jako crka bogatego i wpywowego czowieka. Wedug legendy ojciec jej nazywa si Dioskur.

O rk Barbary, ubiegao si bardzo wielu konkurentw. Dziewczyna posiadaa nie tylko pokanym posag, ale take obdarzona bya wielk urod i wiatym umysem. Spotykaa si z niewielk grupk chrzecijan, ktrzy ukrywali si wwczas przed przeladowaniami ze strony jednego z najokrutniejszych cesarzy - Galeriusza Waleriusza Maksymina. Ojciec, chcc uchroni j przed natrtnymi zalotnikami, a by moe take przed wpywami nowej wiary, zbudowa dla niej wie. Tam urzdzi jej wygodne mieszkanie, sprowadzi liczn sub i najlepszych nauczycieli. Moda panna nie rozpaczaa jednak z powodu odgrodzenia od wiata.

Samotno i spokj sprzyjay rozmylaniom, do ktrych Barbara zawsze bya skonna. Obserwujc z wiey przyrod, zastanawiaa si nad harmoni wiata. Coraz trudniej byo jej wierzy, e ten doskonay porzdek jest dzieem bstw pogaskich. Pogaskie zabobony napaway j coraz wikszym wstrtem. Opatrzno Boa sprawia, e jednym z jej nauczycieli zosta chrzecijaski mdrzec. To wanie od niego Barbara po raz pierwszy usyszaa o nauce Chrystusa. Ziarno Sowa Boego trafio na podatny grunt. Crka Dioskura poznaa prawdziwego Boga. Ukryta za grubymi murami w tajemnicy przed wiatem moga bez przeszkd przyj chrzest w. Dziewczyna tak dalece umiowaa Chrystusa, e dla Niego postanowia y w czystoci.

Nie wiemy, w jaki sposb Dioskur dowiedzia si, e jego rodzona crka przyja znienawidzon przez niego religi. By moe donis mu o tym kto ze suby; a moe Barbara sama mu o tym powiedziaa. Sytuacj zaogni fakt, e panna odmwia wyjcia za m za wskazanego przez ojca kandydata. Owiadczya, e jej Oblubiecem jest Chrystus i Jemu dochowa wiary. Gniew Dioskura by straszny. Najpierw szykanowa Barbar i morzy j godem. Sdzc, e dostatecznie zastraszy crk, kategorycznie zada od niej zaprzestania praktyk religijnych i zerwania wszelkich wizi czcych j z chrzecijastwem. Ona jednak stanowczo odmwia. Ojciec nie mg poj zachowania Barbary. Im duej dziewczyna trwaa w wierze, z tym wikszym okruciestwem pastwi si nad ni. W kocu zapowiedzia jej, e jeli nie wyrzeknie si zakazanej wiary, zabije j. Wkrtce miao si okaza, e nie bya to czcza pogrka.

By moe Dioskur obawia si, e ukrywajc wyznanie crki zaszkodzi wasnym interesom; piastowa bowiem wysoki urzd w pastwie. W kadym razie zdecydowa si postawi Barbar przed sdem cesarskim.

Wobec dziewczyny zastosowano tortury, by zmusi j do wyrzeczenia si wiary chrzecijaskiej. Smagano j biczami, przypalano pochodniami, wleczono po ulicach. Chrystus jednak nie opuci swej wiernej suebnicy. Objawi si jej w wizieniu i sprawi, e rany w cigu jednej nocy zagoiy si. Widzc ten cud kobieta, ktra bya wiziona razem z Barbar, nawrcia si.

Ostatecznie Barbara zostaa skazana na cicie. Wyrok mia wykona rodzony ojciec, by przebaga w ten sposb bogw, od ktrych odwrcia si jego crka. Pono kiedy Dioskur odebra ycie swemu dziecku, niebiosa rozcia byskawica, ktra go umiercia.

Niektre rda pisane podaj, e mczennica z Nikodemii poniosa mier w 306 r. Siedem lat pniej cesarz Konstantyn Wielki wyda edykt mediolaski, ktry zagwarantowa chrzecijanom wolno wyznania.

Sawa i Te dramatyczne wydarzenia wstrzsny niemal caym chrzecijaskim wiatem. Z ust do ust przekazywano sobie histori o modej chrzecijance, dla ktrej katem sta si wasny ojciec. Wierni zaczli zwraca si do niej z probami o pomoc w sprawach trudnych, w szczeglnoci zwizanych z zagroeniem ycia. W krtkim czasie Barbara staa si jedn z najpopularniejszych witych zarwno w Kociele wschodnim, jak i zachodnim. Jej wielkim czcicielem by yjcy na przeomie VI i VII w. papie Grzegorz I Wielki, pniejszy wity. Najstarszy dowd kultu w. Barbary w Polsce pochodzi z XI-wiecznego modlitewnika Gertrudy, wnuczki Mieszka I. Tam pod dat 4 grudnia zaznaczone jest wspomnienie witej. Za trzy wieki pniej wadze prestiowego wydziau teologicznego Akademii Krakowskiej j wanie obray sobie za patronk.

Tradycja gosi, e przed mierci Barbara modlia si, eby nikt, kto poprosi j o wstawiennictwo w ostatniej godzinie swego ycia, nie umar bez spowiedzi witej. W ten sposb w. Barbara staa si patronk umierajcych. W wielu parafiach powstaway nawet specjalne Bractwa Dobrej mierci pod jej patronatem. Wiedzia o tym w. Stanisaw Kostka. Kiedy podczas podry ciko zachorowa. Waciciel domu w Wiedniu, w ktrym podrny si zatrzyma, by protestantem i nie zgodzi si, aby chorego odwiedzi kapan z wiatykiem. w. Stanisaw zacz gorco modli si do w. Barbary. I nie zawid si.

w. Barbara jest patronk grnikw, flisakw, marynarzy, chopw, architektw, dekarzy, murarzy, ludwisarzy, kowali, kamieniarzy, cieli, grabarzy, dzwonnikw, kapelusznikw, kucharzy, rzenikw, dziewczt, winiw, ludzi naraonych na wybuchy, jak artylerzystw, pracownikw prochowni i arsenaw, kanonierw, saperw, stray ogniowej, umierajcych; jest opiekunk twierdz i wie; wzywana jest w modlitwie o dobr mier, w przypadku zagroenia przez ogie, o oddalenie burzy, zarazy i dumy. W redniowieczu zaliczano w. Barbar do grona 14 "Ordownikw, majcych stay dyur ratowniczy nad wiatem"

W ikonografii w. Barbara jest przedstawiana w dostojnym odzieniu, czsto z nakryt gow, dla podkrelenia jej szlachetnego pochodzenia, czsto ma na sobie paszcz. W rku trzyma palm mczestwa lub kielich z Najwitszym Sakramentem. Obok widnieje wiea z trzema oknami, w ktrej bya zamknita przez ojca. Czasem trzyma w rku miecz, ktrym zostaa cita. Bywa te przedstawiana z pochodni, dziaem armatnim lub strusimi pirami.

Imi Barbara tumaczone jest albo z aciskiego barbara - "cudzoziemka, obca, pochodzca spoza Grecji", albo te od greckiego barbaros - "kto bez wyksztacenia".


Jej relikwie przed dugi czas znajdoway si w pobliu Torunia!

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości