AVE MARIA - informator katolicki, bo wiara jest w nas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home


w. Mikoaj urodzi si prawdopodobnie w bogatej rodzinie zamieszkaej w Patarze w Lycji (prowincja Azji Mniejszej). Wybrany zosta biskupem zaniedbanej podwczas diecezji Myry, ktr zarzdza z wielk trosk i wiar. Tam wanie zasyn sw witoci, zapaem i cudami. Zmar ok. 350 r. Niewielka ilo autentycznych informacji na jego temat chtnie uzupeniana bya kolorowymi szczegami legend.


Ju w czasach Justyniana (VI wiek) w Konstantynopolu znajdowaa si bazylika zbudowana ku czci w. Mikoaja. Od IX wieku na wschodzie oraz od XI na zachodzie by on jednym z najpopularniejszych witych, a take przedmiotem licznych legend. Mwi one o nim jako o modym czowieku, ktry zdecydowa si powici swoje pienidze na dziaalno charytatywn, a cae swe ycie na nawracanie grzesznikw.

Legendy mwi te, e cho mg on odnale jedno z Bogiem w yciu monastycznym, uzna, e nie chce zamyka si w klasztorze. Chcia bowiem i w lady Jezusa wdrujcego po Palestynie. Podczas jednej ze swych podry uciszy fale morza - dlatego te uwaany jest za patrona eglarzy i podrnikw.

Penic swe obowizki z wielk arliwoci dba o sprawy Boe. Sta si wielkim jamunikiem, okazujc pomoc biednym rodzinom. Uatwi te zampjcie trzem crkom zuboaego szlachcica, podrzucajc im skrycie pienidze. Raz, bdc na penym morzu, znalaz si z eglarzami pord ogromnej burzy. Wiara i modlitwa Mikoaja podnosia wszystkich na duchu, a statek szczliwie dopyn do portu.

Po powrocie z podry do Ziemi witej Mikoaj zamieszka w klasztorze, ktry wybudowa jego stryj. Pewnego razu modlc si w kociele, usysza gos Boga: Nie ta jest rola twoja - chc mie poytek z ciebie, aby imi Moje mogo by uwielbione, id do miasta Myry. Mikoaj posuszny woli Boej uda si natychmiast w drog. W miecie tym obchodzono wanie aob po mierci biskupa. W kociele zebrali si biskupi i kapani, by dokona wyboru nowego pasterza dla Myry. Trudny to by wybr, nie godzono si bowiem na kandydatur adnego z proponowanych kapanw. Zarzdzono wic bagalne modlitwy, w czasie ktrych Bg sam objawi wol najstarszemu z biskupw. Ten czowiek - obwieci gos Boga -ktry nazajutrz wejdzie pierwszy do kocioa, powinien by wybrany biskupem.

Mikoaj przybywszy do Myry, nic nie wiedzia o wydarzeniach w tym miecie. Ca noc spdzi na modlitwie u drzwi kocioa, a gdy je rano otwarto, powitali go zebrani w nim biskupi, proszc o przyjcie godnoci biskupiej. Jako biskup Mikoaj podbi serca wiernych nie tylko gorliwoci pastersk, ale take troskliwoci o ich potrzeby materialne. Kiedy cesarz Konstantyn l Wielki skaza trzech modziecw z Myry na kar mierci za jakie wykroczenie wyranie nie zasugujce na tak surowy wyrok, w. Mikoaj uda si osobicie do Konstantynopola, by uprosi dla swoich wiernych uaskawienie.

Gdy Myra dostaa si w rce Turkw, miasta woskie wykorzystay okazj, by zdoby relikwie Mikoaja. Zostay one wykradzione przez kupcw woskich i dotary do Bari na poudniu Woch w roku 1087. Wybudowano tam nowy koci ku czci witego, a przy jego konsekracji obecny by papie Urban II. W ten sposb kult witego Mikoaja sta si jeszcze popularniejszy, a sanktuarium stao si jednym z centrw pielgrzymkowych redniowiecznej Europy. U grobu w. Mikoaja dokonyway si liczne cuda.

Popularne wyobraenie "witego Mikoaja" (Santa Claus, Sint Klaus) jest niestety mieszank elementw rnych kultur ludowych: niderlandzki zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami w dniu jego wita miesza si tu z wyobraeniem czarodzieja, ktry karze niegrzeczne dzieci, grzeczne za nagradza, a take z postaci germaskiego bstwa Thora, ktry kojarzony by z zim i jedzi na saniach zaprzonych w kozy.

Emblematem w. Mikoaja w sztuce s trzy kule. Czasem ukazywany jest jako: (1) mody mczyzna wrzucajcy trzy zote kule w okno trzech biednych dziewczyn; (2) wskrzeszajcy troje dzieci z beczki z marynat; (3) ratujcy rozbitkw z wraku statku; (4) przywracajcy ycie niesusznie powieszonemu czowiekowi; (5) jako noworodek chwalcy Boga.

Najstarsze lady kultu w. Mikoaja napotykamy w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawi witemu w Konstantynopolu jedn z najwspanialszych bazylik. Do Miry udaway si liczne pielgrzymki. W caym chrzecijaskim wiecie w. Mikoaj mia tak wiele wity, e pewien pisarz redniowieczny pisze: "Gdybym mia tysic ust i tysic jzykw, nie bybym zdolny zliczy wszystkich kociow, wzniesionych ku jego czci". Oczywicie, przesada to poetycka, ale jest w niej jdro prawdy.

W Polsce kult w. Mikoaja by kiedy bardzo popularny. Jeszcze dzisiaj pod jego wezwaniem jest a 327 kociow w naszej Ojczynie. Po w. Janie Chrzcicielu, a przed w. Piotrem i Pawem najpopularniejszy jest w. Mikoaj. W Poznaskiem co sidmy koci by wystawiony ku czci w. Mikoaja. Do najokazalszych nale kocioy w Gdasku i w Elblgu. Otarzy posiada wity znacznie wicej, a figur i obrazw ponad tysic. Mia rwnie w. Mikoaj z Miry swoje sanktuaria w Polsce. Do goniejszych naleao w Pierciu na lsku Cieszyskim (do wieku XIX) i na Pomorzu w okolicy Koszalina (do wieku XVI). wity odbiera kult jako patron panien, marynarzy, rybakw, dzieci, winiw i piekarzy. Zaliczany by do 14 Ordownikw.

 

On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości